Media Release

ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਵਜੋ ਮਨਾਇਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ `ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰੇ ਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਯੋਜਨ।

ਹਾਰਟਫੋਰਡ, ਕਨਕਟੀਕ ਟ- ਇਸ ਸਾਲ ਿਸੱਖ ਨਸਲਕੁੀ ਦੀ 36ਵ ਵਰੇਗੰਢ ਹੈ।ਨਵੰਬਰ 1984 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਹ `ਤੇ ਨਸਲਕੁੀ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ 30,000 ਤਵੱਧ ਿਸੱਖ ਨੰ ੂਿਨਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਉਨ ਦੇਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇਗਏ।ਇਹ ਸਭ ਿਦੱਲੀ ਅਤੇਇਸ ਦੇਨੜਲੇਿਹਰ ਅਤੇਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਉਦਵਾਪਿਰਆ ਜਦਦੋਿਸੱਖ ਅੰਗ ਰੱਿਖਅਕ ਨਜੂਨ 1984 `ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਤੇਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਮੌਕੇਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਧੀ ਨੰ…

ਮੈਸੇਿਚਊਸਸ ਸਟੇਟ ਅਸਬਲੀ ਨਿਦੱਤੀ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨੰ ੂ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਸ ਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 1984 ਦੀ ਿਸੱਖ ਨਸਲਕੁੀ ਨੰ ੂ 36ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

7 ਨਵੰਬਰ, 2020, ਬੋਸਟਨ ਮੈਸਾਿਚਊਸਸ: ਮੈਸੇਿਚਊਸਸ ਸਟੇਟ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇਸਪੀਕਰ ਰੌਬਰਟ ਏ ਡੀਲੀਓ ਨਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1984 ਿਸੱਖ ਨਸਲਕੁੀ ਦੀ 36ਵ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇਮੌਕੇ’ਤੇਿਸੱਖ ਰਾਟਰ ਨੰ ੂਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਿਵਚ ਿਦੱਲੀ ਅਤੇਇਸ ਦੇਨੜਲੇਿਹਰ ਿਵਚ 30,000 ਤ ਵੱਧ ਿਸੱਖ ਉਦਮਾਰੇਗਏ ਸਨ ਜਦਦੋਿਸੱਖ ਅੰਗ ਰੱਿਖਅਕ ਨਜੂਨ 1984 ਿਵਚ ਸੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ’ਤੇਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪਧ ਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਤੀ ਗਧੀ…

New York State Assembly Recognizes Sikh Guru’s Martyrdom and 400th Birthday

New York, USA, November 15th, 2020: The World Sikh Parliament’s Councils for Religion and Civil & Human Rights organized the 345th martyrdom day and the 400th birth anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Ji at the Gurdwara Sahib, the Sikh Center of New York Inc., in New York City. On this occasion, State and City officials from New York joined…

Governor of Connecticut commemorates Nov. 1st as the 1984 Sikh Genocide Remembrance Day in the State Capitol

  Governor of Connecticut commemorates Nov. 1st as the 1984 Sikh Genocide Remembrance Day in the State Capitol. The World Sikh Parliament commemorates the 36th anniversary of the 1984 Sikh Genocide by India. 7th Nov 2020, Stamford Connecticut: The 2018 Bill introduced by State Senator Cathy Osten and State Representative Kevin Ryan and signed by Governor Dan Malloy passed unanimously,…

ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਡਰਬੀ – 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਵਿਖੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ…

Online Conference held in Australia supporting Farmers protesting against Agri Bills in India

Australian Sikh Gurudwara Council and World Sikh Parliament Australia held a online conference on the current issues of Farm Bills 2020 & Farmer protests in Punjab. The conference was attended by members of various organization & sports clubs from all over Australia. Prominent organizations that participated include Australian Sikh Association Sydney, Sikh Federation of Australia, Akhand Kirtani Jatha Australia, Gurudwara…

The World Sikh Parliament Highlights India’s use of terrorizing laws and makes recommendations to the U.S State Department and the Office of the Religious Freedom

Sikhs remain Soft Target in the world till Sikh Homeland “Punjab” remains occupied by India. India should be removed from the UN Security Council for violating UN Charter “Right for Self Determination” and placed on the list of Countries of Particular Concern (CPC) Aug 14th  2020, Washington D.C., USA:  The World Sikh Parliament (WSP) and U.S. based Sikh human rights…

Recognizing the 400th Anniversary of Sri Guru Teg Bahadur Sahib – The saviour of Humanity

Press Release: 3/08/2020  The year 2021 will mark the 400th Parkash Purb of Sahib Sri Guru Teg Bahadur ji. The entirety of Guru Sahib Ji’s life is an epic story of generosity, bravery, and selflessness. As a child, in an act of benevolence, he gave away his clothes and jewelry to a less fortunate child, living up to his birth…

Call to safeguard Gurdwaras in Punjab

Date: 2ND July,2020 In the recent past, there has been a noticeable increase in the frequency of electrical fires at Gurdwara sahibs especially in Punjab which have led to Saroop of Sri Guru Granth Sahib Ji being desecrated. Each investigation has claimed the fire being started by short-circuiting of electrical wires while the lights or fans were not switched off…

NO PEACE IN SOUTH ASIA WITHOUT BUFFER STATES

The violent clashes along the LAC in the Ladakh / Aksai Chin region this week between India and China have rightly been the subject of global concern, given the possibility of a wider, catastrophic military conflict between two nuclear-armed states. The chances of Pakistan also joining any such a conflict are extremely high due to sky-high tensions over Kashmir. Worryingly,…